תקנון האתר

 

 

 

משרד עורכי דין קורמן או מי מטעמו (להלן: "משרד עורכי הדין") לא ישא בכל אחריות לנזק ישיר ו/או עקיף מכל מין וסוג שהוא אשר ייגרם ו/או עלול להיגרם בגין שימוש באתר אינטרנט זה (להלן: "האתר").

 

1. המידע שבאתר אינו אלא מידע כללי בלבד, והוא אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי ממצה מכל מין ו/או סוג שהוא.

2. אין לראות באתר כבמתן חוות דעת ו/או ייעוץ אישי ו/או כללי מכל מין או סוג שהם.

3. משרד עורכי הדין עוסק ומייעץ בתחומי משפט שונים ולפיכך ועל-מנת ליתן ייעוץ מהימן ו/או טיפול הולם יש ללמוד ולאבחן כל מקרה ומקרה     לגופו, באופן העומד בדרישות הדין בישראל. 

4. השימוש באתר כפוף לדין הישראלי בלבד.

5. המידע המצוי באתר והנמסר באמצעותו בכל דרך שהיא אין בו כדי ליצור יחסי עו"ד-לקוח. 

6. אין להעתיק את תוכני האתר, לרבות הפריטים הגרפיים שבו, בשלמותם או כל חלק מהם, ואין לעשות בהם כל שימוש ללא הסכמת משרד עורכי    הדין מראש ובכתב.

7. עצם השימוש באתר כפוף לכל האמור לעיל וייחשב כהסכמה לו.